Общо събрание на БМГК

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 19 април 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в бизнес център NV Tower (бул. „Доктор Г. М. Димитров“ № 59, ет. 2), при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на БМГК за дейността на БМГК и изпълнение на Насоките за 2021 г.
  2. Доклад на Контролния съвет на БМГК за изпълнението на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2021 г.
  3. Приемане на Насоки за дейността на БМГК през 2022 г.
  4. Приемане на Бюджет за 2022 г.
  5. Разни.

Материалите по всички точки от дневния ред ще бъдат на разположение за членовете на Сдружението за запознаване в офиса на БМГК от 18 март 2022 г. (в рамките на работния ден).

Членовете на БМГК се канят да участват лично в Общото събрание, а при невъзможност, техни упълномощени представители при представяне на изрично писмено пълномощно на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

„Асарел-Медет“АД се включва в нов научно-изследователски проект

Финландски университет ще координира университети, минни компании и производители на оборудване от 10 европейски страни

Европейската комисия одобри научно-изследователския проект AGEMERA, в който „Асарел-Медет“АД е партньор в консорциум с още 19 други организации. Проектното предложение беше подадено през месец септември 2021 г. по Европейската програма „Хоризонт“. То получи висока оценка и през месец януари 2022 г. партньорите по проекта бяха поканени да сключат договор за безвъзмездна финансова помощ.

Целта на AGEMERA е да отключи потенциала на Европа в областта на критичните материали чрез извършване на модерни геоложки и геофизични проучвания на обща площ от над 4700 кв. км. По този начин ще се детайлизира картата на критичните материали – кобалт, боксит, литий, ванадий, ниобий, тантал и др. в 6 европейски страни – България, Полша, Германия, Босна и Херцеговина, Испания и Финландия и Замбия – като страна извън ЕС. Критичните материали са от стратегическо значение за икономиката на ЕС, но към настоящия момент не се добиват или се добиват трудно в Европа, поради което се налага внос от други страни.

Геофизичните полеви тестове ще демонстрират три иновативни неинвазивни метода за проучвания до ниво на технологична готовност TRL 5 – технология, валидирана в релевантна среда. Те ще са базирани на отдалечени сензорни и свързани с бази данни анализи, а именно: 1) пасивни сеизмични методи; 2) мултисензорна дронна система, комбинираща магнитни, радиометрични и електромагнитни сензори; 3) мюонбазирана мултисензорна детекторна система за плътност. 

Координатор на проекта е университетът в гр. Улу, Финландия. Партньори са университети, научни институции, технологични компании и минни предприятия от Финландия, Хърватска, Естония, Унгария, Испания, Полша, Германия, Нидерландия, Босна и Херцеговина. От българска страна, освен „Асарел-Медет“АД, партньор по проекта AGEMERA е и Геологическият институт при БАН.

„Асарел-Медет“АД получи поканата за участие, благодарение на успешно приключения иновативен проект Х-mine, в който дружеството беше стратегически партньор в тестването на две пилотни установки за анализ на ядки и за сортиране на руда на лентов поток. Участието в проекта X-mine донесе на панагюрската компанията браншовата награда за иновации за 2021 г.

Новата топкова мелница на „Асарел-Медет“АД има автоматизация от по-високо ниво

Системата за автоматизирано управление на новата топкова мелница в обогатителната фабрика „Асарел“ ще облекчи работата на операторите, като по този начин ще им позволи да се концентрират още по-добре върху работата на целия цех „Дезинтеграция“.

През настоящата година специалисти от „Метсо“ – Франция, предстои да приключат финалните настройки, тестове и пуск в експлоатация на системата за управление от по-високо ниво – Optimizing Control System /OCS-4D/ на новата топкова мелница ТМ10. Контролират се контурите за управление на нивата на зумпфовете, работата на помпите и хидрциклонните батерии, както на предварителната класификация, така и на основния поток на мелницата. OCS-4D представлява софтуерен продукт, разработен от „Метсо-Оутотек“, който надгражда Simatic WinCC – системата на „Сименс“ за мониторинг и управление на мелницата.

Взаимодействието между софтуерните продукти е двупосочно – операторите задават желаните стойности на технологичните параметри за управление на мелницата в системата за мониторинг и управление, а OCS-4D ги променя в определен диапазон динамично, според измененията на технологичните променливи. По този начин отпада необходимостта операторът постоянно да следи малките по количество промени на процеса, като може навременно да реагира и да коригира заданията на технологичните величини.

Система на „Сименс“ управлява варовата централа в „Асарел-Медет“АД

Автоматизирана система на „Сименс“ управлява технологичните процеси в модернизираната варова централа на обогатителна фабрика „Асарел“.

Към момента е разработена изцяло нова система за автоматизация, която обхваща измерване, индикация и управление на основните технологични процеси на новопроектираните съоръжения, заедно с контролно-измервателни прибори в инсталациите за подготовка на варно мляко.

Основната част от съоръженията са оборудвани с интелигентни директ стартери за мониторинг и контрол на двигателите Siemens Simocode Pro V. Задвижването на дозиращата гумено-транспортна лента и на барабана за гасене на вар е реализирано с честотни инвертори Schneider Altivar 930, осигуряващи плавен регулируем ход в голям честотен диапазон. За улеснение на технологичния персонал при работа с оборудването е предвиден сензорен екран Siemens Simatic HMI Comfort.

Съоръженията от бункера за вар до спиралния класификатор се управляват като поточно-транспортна система, която изисква последователно автоматично пускане и спиране на отделните механизми в определен технологичен ред. Агитаторите работят в непрекъснат режим, а помпите за дозиращите контури се пускат и спират по преценка на оперативния персонал.

Предстои новоизградената система за управление да се разшири, като тя ще обхване и съществуващите досега съоръжения в новата варова централа на „Асарел-Медет“АД, а след това ще се интегрира към системата за процесен контрол на „Сименс“ Simatic PCS7 V9.

Източник: Пресцентър на “Асарел-Медет” АД

Гости от посолството на Австрия посетиха „Асарел-Медет”АД

Търговският съветник към посолството на Австрия у нас и ръководител на ADVANTAGE AUSTRIA Bulgaria Филип Купфер и Петя Галинова – маркетинг офисър в Търговския отдел, посетиха „Асарел-Медет”АД на 2 декември. Те бяха посрещнати от председателя на Надзорния съвет Димитър Цоцорков и изпълнителния директор инж. Делчо Николов.

„Компанията ни е успешна, благодарение на своята последователна политика на инвестиции в най-модерните технологии, екологосъобразно и безопасно производство. През годините „Асарел-Медет“ АД е разчитало на партньорството си с австрийски компании, като отношенията ни с тях винаги са били коректни и ползотворни“, заяви в приветствието си Димитър Цоцорков.

Изпълнителният директор инж. Делчо Николов представи проектите за дългосрочно устойчиво развитие и инвестициите в модерна техника, нови технологии, опазване на околната среда и безопасност на труда за над 1,4 млрд. лева от 1999 до сега. По време на работната среща бяха обсъдени възможностите за партньорство на „Асарел-Медет”АД с фирми от Австрия по различни бъдещи проекти. След това гостите посетиха диспечерната на рудник “Асарел”, където изпълнителният директор инж. Делчо Николов ги запозна с производствения процес в компанията. Филип Купфер и Петя Галинова останаха особено впечатлени от мащабите на оборудването, което работи в рудник “Асарел” и се снимаха за спомен пред някои от най-внушителните експонати във фирмената експозиция за историята и развитието на “Асарел-Медет”АД

Световен ГИС ден

България отбелязва Световния ГИС ден с онлайн конференция на 17 ноември

София, 05 ноември 2021г. ­–  На 17 ноември по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) ще се проведе онлайн конференция, на която водещи международни и български експерти ще представят най-новите разработки, решения и добри практики в областта на Геопространствените технологии и тяхното приложение в различни сфери.

Основен акцент в програмата на форума ще е използването на ГИС за устойчиво развитие и по-специално за подпомагане изпълнението на Зелената сделка. В тази сесия специално участие ще вземе Крис Стийнманс, Ръководител на отдела за данни и информационни услуги на Европейската агенция за околна среда, който ще покаже  визията на агенцията за ролята и значението на геопростраствените данни и технологии за Зелената сделка. Водещият международен експерт ще представи какъв е напредъкът на Европа по пътя към зеления преход и как ГИС може да помогне за преминаването към устойчива Европа.

Сред международните лектори, които ще вземат участие в Световния ГИС ден в България е и Стивън Кепел, съосновател на Алианса за данни за целите на устойчиво развитие на ООН и Президент на PVBLIC Foundation, който ще покаже приложението на ГИС за създаване на хъбове, по-добро сътрудничество и координация в посока постигане на целите за устойчиво развитие на ООН.

Специален панел на форума ще включи добри практики в използването на ГИС технологии и реализирани системи от водещи организации в България, сред които Министерството на околната среда и водите, Софияплан, Овергаз и други. Традиционно, в рамките на онлайн форума ще бъдат направени и демонстрации на живо на най-новите възможности на ГИС технологиите за нуждите на кадастър, околна среда, ютилитис, здравеопазване, сигурност и обществен ред, земеделие, местно самоуправление, териториално развитие, транспорт, електронно управление и други.

Като част от отбелязването на ГИС деня у нас, Есри България – официалният домакин и организатор на събитието за страната, в партньорство с Министерството на образованието и науката провеждат и първия Национален образователен конкурс за истории с дигитални карти под надслов “Дигитални истории от училището и университета“, чийто победители ще бъдат обявени в рамките на онлайн форума.  

 „В продължение на повече от 20 години, ние от ЕСРИ България, съвместно с нашите партньори развиваме и утвърждаваме Световния ГИС ден у нас, давайки трибуна за обмяна на опит, добри практики и идеи за това как достиженията на ГИС технологиите могат да бъдат приложени ефективно в различни сфери“, коментира Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България и допълва: „Днес, предизвикателствата пред нас са по-големи от всякога – от климата, през здравеопазването до енергетиката и икономиката. Изправени пред тези предизвикателства, заедно с още над 70 държави на 17 ноември ще отбележим Световния ГИС ден, показвайки как Геопростраствените технологии помагат в борбата ни за по-добър и устойчив свят за нас, хората, и света като цяло. Днес, времето изисква от нас да работим в сътрудничество в областта на ГИС, в подкрепа на обществото и за едно по-добро бъдеще“.

Повече информация за събитието, може да бъде намерена на https://esribulgaria.com

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТЛИЧИ С ПОЧЕТЕН ЗНАК БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА

 „Минната индустрия е в основата на независимостта на националната енергетика и на икономиката. Тази индустрия е стабилна, благодарение на хората, които я ръководят, внедряват инициативи, нови практики и работят денонощно така, че да бъдем конкурентноспособни. Тя е стратегически отрасъл, от нея зависят всички останали сектори, и никога не трябва да забравяме това“. С тези думи президентът на Република България Румен Радев откри Националното честване на Деня на миньора и 30-годишнината от създаването на Българска минно-геоложка камара. Събитието се проведе в „София Хотел Балкан“.

„За мен е чест да бъда сред хора – представители на една мъжка, трудна и рискована професия. Професия, превърнала се в еталон на сила, на характер и сплотеност“ каза в обръщението си държавният глава.

Президентът връчи на Българската минно-геоложка камара Почетен знак по повод 30-годишнината от нейното създаване и за големия й принос в минното дело. „Приемете го като символен знак на моята дълбока признателност, благодарност и подкрепа за вашата отговорност към България. В мое лице, като приоритетен отрасъл на българската икономика, вие имате съюзник.“ каза той.

По време на тържественото честване председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов представи обзорен доклад за състоянието на отрасъла през изминалата година, като изтъкна постиженията и успехите на бранша, въпреки трудната икономическа обстановка. „Добивната индустрия в България осигурява 5% от брутния вътрешен продукт и е двигател за доброто социално-икономическо развитие на редица региони. През 2020 г. страната ни запазва своето водещо място в европейската минерално-суровинна индустрия, нареждайки се на челните места по добив на мед и злато“ отчете в доклада си проф. Вълканов.

По време на тържественото събрание, по случай 30-годишния юбилей на БМГК, бяха връчени специални награди за принос към минната индустрия на ресорни държавни институции – Министерство на енергетиката, министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, ИА Главна инспекция но труда“, както и партньорски организации, с които БМГК работи активно. Сред тях са национално-представените работодателски организации, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, както и националните синдикални организации и миньорските федерации.

Специални персонални награди получиха проф. дтн инж. Цоло Вутов като почетен председател на НТС по МДГМ и почетен член на Управителния съвет на БМГК, и проф. д-р инж. Любен Тотев, заместник-председател на БМГК и ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ в периода 2011 – 2019 г.

Наградени бяха първите учредители на БМГК – фирми и личности, участвали в създаването на браншовата организация през 1991 г.

По време на тържествената церемония бяха отличени и най-добрите дружества в бранша в категориите „Най-добри резултати“, „Иновации“, „Безопасност и здраве“, „Грижа за природата“ и „Корпоративна социална отговорност“

На събитието присъстваха ресорните за бранша държавни институции, научни институти и организации, областни управители и кметове на минни региони, дипломатически представители, фирми, ветерани от бранша и студенти. Спонсори на празника бяха „Минстрой Холдинг“ АД, „Каолин“ ЕАД, „Елаците-Мед“ АД „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД,  „Асарел-Медет“ АД и „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

Националното честване на Деня на миньора по традиция се организира от Българска минно-геоложка камара на 18-ти август – денят на Успението на св. Иван Рилски.  Партньори на събитието са Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на миньорските синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Деца от Панагюрище участваха в събитието Hello Space/Bulgaria Calling

Може ли кокошка да снесе яйце в Космическата станция? Ако построим асансьор до Космоса, колко ще бъде висок? Вярно ли е, че на Юпитер от небето валят диаманти и как празнувате рождени дни в станцията? Това бяха само малка част от въпросите, които деца от цяла България отправиха към двама астронавти – Марк Ванде Хей и Тома Песке, които са част от 65-ата експедиция до Международната космическа станция. Живата връзка с Космоса стана възможна по време на събитието Hello Space/Bulgaria Calling, организирано от Атлантическия клуб на 26 юли, с финансовата подкрепа на фондация „Лъчезар Цоцорков“. 15 деца от Клуба по астрономия в СУ „Нешо Бончев“ в Панагюрище се включиха в различните творчески работилници, които бяха организирани по време на събитието. „Децата бяха много развълнувани и благодарим на „Асарел-Медет“, че ни даде възможност да се включим в инициативата“, каза Радка Семова – ръководител на Клуба по астрономия. Панагюрските ученици се включиха в различни експерименти, като извличане на ДНК от банан, където седмокласничката Иванина Пенелова бе една от най-добрите. Най-развълнуван от участието си в Hello Space/Bulgaria Calling беше третокласникът Димитър Томов, който е страстен почитател на всичко, свързано с Космоса. Митко показа завидни познания по астрономия и изработи впечатляващи модели на Земята и Юпитер.

Над 200 малчугани от цялата страна посетиха щанда на „Асарел-Медет“АД по време на форума и си взеха за спомен руден образец. Някои от по-любознателните имаха възможност да разгледат отблизо минералите от рудник „Асарел“ през микроскопа на минералога на компанията Венцислав Стоилов. През целия ден учениците участваха в над 20 космически работилници и лаборатории – за строене на роботи за доставка на храна в Космическата станция, такива по математика, изучаване с 3Д модели формата на Земята, за колонизиране на Марс и работилници с „Майн Крафт“.

Приветствие към участниците в Hello Space/Bulgaria Calling и астронавтите от Международната космическа станция отправи първият български космонавт Георги Иванов. „Деца, не спирайте да мечтаете за Космоса“, призова учениците той.

Живата връзка с Космическата станция бе открита от посланика на САЩ в България Херо Мустафа. „Надявам се тази програма да вдъхнови днешните деца да станат бъдещите изследователи и да следват стъпките на Нийл Армстронг, Георги Иванов и Александър Александров. Нека да се стремим към звездите заедно”, заяви тя. След това със съдействието на Центъра за управление на полети в Хюстън бе осъществена връзка с Международната космическа станция. В продължение на над 20 минути астронавтите Марк Ванде Хей и Тома Песке отговаряха на децата, но бяха хванати неподготвени от едно от хлапетата, което буквално ги „застреля“ с въпроса за безкрайността на Вселената и хипотезата, че тя постоянно се разширява. „Как нещо, което няма край, може да се разширява“, попита Лъчезар. „Не знаем, но се надяваме, че представител на Вашето поколение ще ни даде този отговор след години“, отвърнаха астронавтите.

Президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси благодари на всички, които са помогнали за осъществяването на събитието и припомни за приноса на покойния председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков за развитието на българската база на Антарктида. „Проф. Цоцорков ни подкрепи да стъпим на Южния полюс, а сега фондацията, която носи неговото име, ни помага да се върнем в Космоса“, каза Соломон Паси.

Най-добрите университети са до бизнеса. Верният път за качествено висше образование.

Резултатите от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2020 г. показаха позитивните тенденции в Прочетете повече

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ отново сред отличниците

На тържествената онлайн церемония, организирана от вестник 24 часа, бяха раздадени 21 академични Оскара. Така бяха отличени ректорите на университетите Прочетете повече

Най-добрите университети- до бизнеса (дебат на “24 часа”)

Бъдещето на висшето образование е в мрежите от университети, които се обединяват доброволно, за да създават наука и да предоставят заедно по­-качествено образование на студентите си. Прочетете повече

Иван Чернев от „Кауфланд България“ е носител на наградата „Проф. д-р Лъчезар Цоцорков“

Кои са отличените в традиционния конкурс „Мениджър на годината 2020“ обявиха организаторите от списание „Мениджър“. Прочетете повече