Общо отчетно-изборно събрание на БМГК

6 април 2023 г.

Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 11 май 2023 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в бизнес център NV Tower (бул. „Доктор Г. М. Димитров“ № 59, ет. 2) при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет на БМГК за дейността и изпълнение на Насоките за мандат 2020 – 2022 г.
  2. Доклад на Контролния съвет на БМГК за изпълнение на бюджета и състоянието на счетоводната отчетност за 2022 г.
  3. Приемане на Насоки за дейността на БМГК през 2023 г.
  4. Приемане на Бюджет на БМГК за 2023 г.
  5. Избор на членове на Управителния съвет на БМГК и на Контролния съвет на БМГК за мандат 2023-2025 г.
  6. Избор на Председател на Управителния съвет и на БМГК за мандат 2023 – 2025 г.
  7. Разни.

Материалите по всички точки от дневния ред ще бъдат на разположение за членовете на Сдружението за запознаване в офиса на БМГК от 11 април 2023 г. (в рамките на работния ден).

Членовете на БМГК се канят да участват лично в Общото събрание, а при невъзможност, техни упълномощени представители при представяне на изрично писмено пълномощно на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на Сдружението.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Нов отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия на България

На 4 април тази година Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия. Документът е приложим за всички заети в този икономически сектор в България.

Според условията на Отрасловия колективен трудов договор минималната заплата в бранша се установява на ниво от 1 092 лв. месечно. Това се дължи на по-високия коефициент, по който се изчислява минималното заплащане в индустрията – 1,4 спрямо минималната работна заплата за страната.

Заплатите в минния бранш са сред най-високите у нас. През 2022 г. брутното месечното възнаграждение на наетите е било в размер на 2 370 лева. Това е с близо 40% по-високо от средното в България и нарежда отрасъла на четвърто място сред останалите икономически сектори по ниво на заплащане.

В новият колективен трудов договор страните се договориха за по-висок размер на платения годишен отпуск, определен стъпаловидно, след петата годна, според натрупания трудов стаж на заетите. Той достига до 24 дни над основния 20-дневен годишен отпуск по Кодекса на труда.

Към придобивките, работодателите и синдикатите се споразумяха и за увеличение на  безплатната храна и добавките в размер не по-малък от 6,50 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малко от 8,00 лв.

Договорена е и по-голяма финансова помощ в случай на смърт на работник или служител от трудова злополука, изплащана на пострадалото семейство, като от четири работни заплати, се установява на шест.

От името на работодателите Отрасловият колективен трудов договор бе подписан от председателя на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов. От страна на синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.

„Колективният трудов договор за минната индустрия е първият в страната, подписан след промените през 1989 г. С него вече 32 години се поддържа ефективен и конструктивен социален диалог в името на развитието на този стратегически отрасъл“ заяви при подписването проф. дтн инж. Николай Вълканов.

„С подписването на настоящия ОКТД постигнахме надграждане на постигнатите досега договорености, което доказва за пореден път, че социалното партньорство и диалогът се утвърждават все повече като основно средство за съгласуване на интересите и уреждане на трудовите и осигурителни отношения на работниците във всички предприятия от миннодобивния бранш“ каза инж. Валентин Вълчев.

“ОКТД 2023 е по-добър от предишния. Работещите в добивната индустрия заслужават още по-добри договорености, защото хората са най-ценния ресурс на Република България” заяви инж. Владимир Топалов.

Отрасловият колективен трудов договор  се отнася за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Неговото действие е за срок от две години. С него се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения – доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство.

Димитър Цоцорков е избран за новия председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Димитър Цоцорков беше единодушно избран за нов председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, след като „Асарел-Медет“ отново стана част от Националния съвет на организацията. На отчетно-изборното събрание,  проведено на 21 февруари в столицата, той пое поста от Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на „ТехоЛогика“, който бе начело през последните два мандата.

Димитър Цоцорков, който е председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет”, през миналата година стана първият българин, който беше отличен като SDG пионер от Глобалния договор на ООН в Ню Йорк за принос към целите за устойчиво развитие. При предаването на ръководството, Огнян Траянов символично му подари писалка, с която да подписва сертификатите за членство на още много нови компании, които ще се присъединят към организацията, за да показват, че бизнесът е сила за добро.

„Глобалният договор и целите на ООН за устойчиво развитие са преди всичко силна вяра в бъдещето. Вяра, че то може да стане по-добро, но и път как заедно бихме могли да постигнем това. Ние, членовете на Българската мрежа, заедно с всички, които радеят за устойчивото развитие, ще продължим да работим по тях неотклонно. Въпреки че понякога изглежда трудно, въпреки че изглежда далеч в бъдещето, ние ще продължим да правим нашите малки или по-големи стъпки в правилната посока, за да вдъхновяваме още много представители на бизнеса с тази визия“, каза Димитър Цоцорков. Той посочи, че приема избирането си за председател като израз на доверие, отговорност, признание, но и план за много предстояща работа.

„Българската мрежа е обединение на отговорния бизнес. Ние сме елитен клуб, без да сме елитарен, който показва и гарантира, че бизнесът е сила за добро. Извън производството на иновативни и  качествени продукти, инвестираме в ползи за обществото, което никой не изисква и не може да очаква. Не само с множеството социално-отговорни проекти на всяка една от компаниите, но и в колективните проекти, които създаваме и развиваме, за да стане България едно по-добро място.  С тях постигаме по-значими резултати, които заедно със съвместната работа, ни носят удовлетворение и вдъхновение за нови”, подчерта досегашният председател Огнян Траянов.

През мандат 2023 – 2027 г. членове на Националния съвет остават „Овергаз”, „Софарма” и фондация “BCause”, а „Аурубис България”, „Солвей соди” и “Лидл България” са новите попълнения. На събранието присъстваха Тим Курт – изпълнителен директор на „Аурубис България“, Светослав Иванов – изпълнителен директор на „Овергаз Инк.“, Милена Драгийска – главен изпълнителен директор на „Лидл България“, които лично представиха номинациите на своите компании за Националния съвет. В Контролния съвет през новия мандат ще участват „Инвестор медия груп”, СУ „Св. Климент Охридски“ и „Кауфланд България”.  Всички те имат ръководни, представителни и лидерски функции, а ангажиментите им са свързани не само с взаимодействието на Мрежата с Глобалния договор в Ню Йорк и CSR Europe, но и с утвърждаване на устойчивостта като единствения път на развитие и просперитет на бизнеса и обществото.  

По време на събранието бяха връчени сертификатите за членство на две от трите присъединили се към Българската мрежа от началото на годината компании – “Загорка” и “Куминиано Фрудс”. 

Членството в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН не е персонално, а е на компании и организации, като присъединяването към нея, както и към управителните органи, преминава през верификация от Централата на Глобалния договор на ООН.  През последните осем години Българската мрежа се разрасна с нови членове, а проекти като „Гордея се с труда на моите родители”, „Базар на професиите” и „Игри за добрини” бяха припознати от десетки компании.  

Моделът на работа на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН чрез колективни проекти по теми, които са значими за държавата и региона, получи признание от Глобалния договор и вече е част от стратегията за разрастване на организацията в световен мащаб. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е и национална партньорска организация на най-голямата европейска бизнес мрежа за КСО – CSR Europe.

От настоящата година Глобалният договор на ООН въвежда нова форма за отчитане на напредъка по целите за устойчиво развитие. Тя ще помогне на компаниите да покажат ESG резултатите си и да отчитат своя напредък в  областта на екологичните, социални и управленски практики.

Димитър Цоцорков е „Мистър Икономика“ за 2022 г.

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ Димитър Цоцорков получи голямата награда „Мистър Икономика“ за 2022 г. на списание „Икономика“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Призът му бе връчен от вицепрезидента Илияна Йотова, а министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов награди „Мисис Икономика“ – Зарина Генчева, управляващ директор на „Моушън Артс“.

Димитър Цоцорков благодари за признанието и посвети отличието на покойния си баща проф. д-р Лъчезар Цоцорков и на целия екип на компанията. При получаването на статуетката „Рибарят и златната рибка“ на скулптора Ставри Калинов той поздрави всички номинирани за това признание и посочи колко важни за страната ни са успехите на българския бизнес в тези времена на глобална несигурност. На тържествената гала вечеря бяха присъдени още специални награди и отличия в категориите „Пазарна експанзия“, „Иновации и технологии“ и „Дигитализация“, а победителите в конкурса бяха определени с гласовете на 29-те компании, които са част от Управителния съвет на КРИБ.

Светлана Стефанова получи приза „Лъчезар Цоцорков“ от конкурса „Мениджър на годината 2022“

Светлана Стефанова – изпълнителен директор на „ФААК България“, е тазгодишният носител на специалната награда за развитие на регионите „Лъчезар Цоцорков“. Тя получи отличието си от председателя на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър Цоцорков на тържествена церемония, която се проведе на 10 ноември в Софийската опера и балет. Ежегодната награда е част от престижния конкурс на списание „Мениджър“, който се провежда за 15-а поредна година. Носителят ѝ се определя по методология на „Делойт България“ след оценка на приноса в областта на регионалното развитие, социалната отговорност и измерими резултати за успешно проведени активности.

През тази година 10 предприемачи бяха номинирани в престижния конкурс, като отличието „Мениджър на годината“ за 2022 г. получи Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хидравлик“ АД.

Председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър Цоцорков поздрави Светлана Стефанова и всички отличени мениджъри и обяви, че се надява с „ФААК България“ да бъде реализиран съвместен проект в подкрепа на местните общности.

„По-лесно е да си успешен лидер, когато всичко е наред и върви по план. За съжаление, вече трета година живеем и работим във време на глобална несигурност и криза. А това прави успеха на всички отличени в конкурса „Мениджър на годината” още по-значим. Поздравявам всички наградени, които доказаха, че ние – българите, умеем да бъдем лидери и да се справяме и с най-големите трудности. Смятам, че една от най-важните каузи за нас, представителите на бизнеса, е да помагаме за задържането и развитието на младите хора в страната и за изграждането на следващото поколение лидери”, каза Димитър Цоцорков.

Специалната награда за развитие на регионите „Лъчезар Цоцорков“ се присъжда от 2017 г., в рамките на конкурса „Мениджър на годината“. Тя бе учредена в памет на покойния председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД и на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който беше „Мениджър на годината`2008“.

Устойчиво развитие и управление при бедствия – фокус на тазгодишното издание на Световния ГИС ден

София, 03 ноември 2022 г. ­– На 16 ноември от 9:00 часа България ще отбележи Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) с онлайн конференция под надслов „С ГИС градим устойчиво бъдеще заедно“. Най-голямото събитие в областта у нас се организира за 23-та година от Есри България в партньорство с Българска минно-геоложка камара и още над 40 организации.

В рамките на форума водещи международни и български експерти ще представят новите разработки, решения и добри практики в геопространствените технологии и тяхното приложение за нуждите на различни отрасли – от геодезия и инженерна инфраструктура, през околна среда, превенция и управление при извънредни ситуации, до интелигентни градове, транспортна безопасност, сигурност и много други.

Основен акцент в програмата на конференцията е прилагането на ГИС за околна среда и управление при бедствия, където Рахим Добария, програмен директор Геопространствена информация на Агенцията за опазване на местообитанията (AKAH) ще сподели международния опит на организацията в използването на ГИС за превенция на извънредни ситуации посредством оценка на рисковете и уязвимостите. Ще бъдат демонстрирани на живо и развитите през изминалата година Единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа „НАТУРА 2000“ и Информационна система за управление на риска от наводнения на Министерството на околната среда и водите.

Няколко значими ГИС системи и проекти ще бъдат на фокус в панела за инфраструктура. Сашо Дончев, изпълнителен директор на най-голямата частна газоразпределителна компания у нас – Овергаз, ще представи ползите и значението на внедрената в предприятието корпоративна ГИС система, която тази година беше отличена с най-престижното международно отличие в сектора – Special Achievements in GIS Award 2022. Системата ще бъде демонстрирана на живо, а след нея ще бъдат представени Географската информационна система на ВиК Силистра и проектът Европейски цифров иновационен хъб в строителството.

Друг основен акцент в програмата е прилагането на ГИС за транспортна безопасност, където ще бъдат показани ГИС приложения на Министерството на вътрешните работи за анализ на пътната безопасност, както и Географска информационна система за повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Участие във форума ще вземат още Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) с ГИС приложения за градски цифрови близнаци, Националният университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ към Софийски университет с представяне приложението на ГИС в картирането и оценката на климатичните и природните рискове и други. Ще можете да видите и ГИС проектите, създадени от ученици от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, част от програмата „ГИС в училище“.

„В продължение на повече от 20 години, ние, от Есри България, съвместно с нашите партньори развиваме и утвърждаваме Световния ГИС ден у нас. Събитието, на което всички ние, заедно с експерти от различни сфери, споделяме опит, добри практики и идеи как ефективно да се справяме с предизвикателствата и с все по-богатите възможности на ГИС да градим устойчиво бъдеще заедно“, коментира Евгения Караджова, управител на Есри България.

Участието в събитието е безплатно. За повече информация и регистрация: https://esribulgaria.com

Министърът на енергетиката посети „Мини Марица-изток“ ЕАД

Служебният министър на енергетиката Росен Христов беше на посещение в дружеството във връзка с  възникналия пожар в късния следобед на неделния ден в близост до рудник „Трояново-север“ и резултатите на „Мини Марица-изток“ ЕАД за деветмесечието на годината.

Към момента ситуацията е нормална. Пожарът е засегнал арендовани земеделски територии, които са на територията на стари насипи, в зоната на външните насипища. Причините са най-вероятно запалени стърнища, една порочна и незаконна практика, с която земеделците почистват нивите всяка година. Разгорелият се пожар е в следствие на силния източен вятър. В гасенето веднага се включват огнеборците от Раднево и Стара Загора. Подаден е сигнал и предстои разследване. Обстановката в района е спокойна, не са засегнати рудници, минна техника, не са горели въглища или въглищен прах, не е имало опасност за хората от близките населени места.  Взети са необходимите преванивни мерки – просеки, които защитават техниката, хората и целият периметър, свързан с добивната дейност.

По време на срещата бяха обсъдени производствените и финансови резултати на „Мини Марица-изток“ ЕАД за деветмесечието на 2022 г. Изпълнителният директор на дружеството инж. Илза Чинкова обобщи, че дружеството е във финансова стабилност., няма задължения към контрагенти. За първите девет месеца е отчетена печалба в размер на 61 407 млн. лева, благодарение на по-добрата организация на работа и по-високия добив на въглища.

Един от значимите приоритети за развитие на дружеството са финансова и икономическа стабилност чрез ефективни икономически действия в съответствие с нормативните изисквания и реализиране на инвестиционни програми за поддръжка на мощностите.

От началото на годината до края на месец септември включително са добити 25 407 139 т. въглища, което е с 8 035 810,75 млн. тона въглища повече в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се рекорден за историята на дружеството добив от 30-35 млн. тона за 2022 г. Закъснението по откривка се дължи на блокираната инвестиционна програма през последните години. Въпреки трудностите в момента, ръководният екип на „Мини Марица-изток“ ЕАД предприема необходимите коригиращи действия и прави всичко възможно, за да стартира инвестиционния процес, намират се решения за оптимизация на работата и по-добри възможности за инвестиции, за да се подсигури работата в следващите години.

Дружеството изпълнява всички свои задължения при спазване на финансова дисциплина и действащата нормативна уредба, като е гарант за сигурността на енергийната система на страната с ритмично подаване на въглища.

Министър Росен Христов изрази благодарността си към ръководния екип на дружеството и към огнеборците и служителите, които са участвали в гасенето на пожара. Относно целите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, министърът обясни, че това е в правомощията на служебния министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ГЪРКОВ СТАВА СТАРШИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ ЗА ЕВРОПА

Изпълнителният директор на българските дружества на „Дънди Прешъс Металс“ проф. д-р инж. Илия Гърков поема още по-висока позиция в рамките на канадската компания.

От началото на месец октомври т.г. проф. Гърков е старши вицепрезидент „Оперативни дейности в Европа“. Така отговорностите му излизат извън границите на България и вече ще включват дейностите в Сърбия и бъдещите проекти на компанията в Европа. Наред с това, проф. Гърков запазва ръководния си пост начело на  предприятията в Челопеч и Крумовград, както и проучвателните дейности в България и Сърбия. 

„Дългогодишният  международен опит на проф. Илия Гърков в изграждането на стабилни отношения със заинтересованите страни и неговата успешна дейност в България ще бъдат ключови за прогреса на „Дънди Прешъс Металс“ в европейските държави“, посочиха от компанията.

Проф. д-р инж. Илия Гърков има 30-годишен международен опит в добивната индустрия, придобит в България, Австралия и Армения. През годините е заемал различни лидерски позиции. Има огромен принос за проекти като трансформацията на рудник „Челопеч” в предприятие от световна класа, изграждането на модерния рудник „Ада тепе“, както и за въвеждането на редица иновативни процеси и добри практики в добивните дейности. Под ръководството на инж. Гърков рудник „Челопеч“ беше поставен на световната минна карта, след като бяха направени важни промени в технологията за добив и организацията на труда. В рудника беше разработен и от години действа първият в света автономен, самообучаващ се дрон в подземни условия.

Така управлявани – чрез подобряване на оперативната ефективност – „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД днес постигат  забележителни технологични висоти. Максималната ефективност на производствените дейности се постига и чрез осигуряване на управленски капацитет и развитие на ефективно работещи екипи. Рецептата за успеха на проф. Гърков е в прилагането на най-добрите практики при управлението на човешкия капитал и поставянето на безопасността на труда на служителите на първо място.

Проф. Гърков има значителен принос към просперитета на компанията и чрез развитието на отношенията с важни заинтересовани страни. Благодарение на професионализма и усилията му, през 2019 г. в Крумовград стана възможно разкриването на първия новоразработен минен обект в последните 40 години – рудник „Ада Тепе“.

За пръв път в историята на „Асарел“: Насипообразувателят на ЦПТ-2 беше преместен на ново насипищно стъпало

С изключително инженерно постижение могат да се гордеят работещите в дирекциите „Производствени дейности“, „Ремонтни дейности“ и отдел „Строителство“ на „Асарел-Медет“АД. За пръв път в историята на компанията насипообразувателят на Циклично-поточната технологична линия за транспорт на откривка беше преместен на разстояние от 1800 метра, при денивелация на терена от 50 метра. С това започна следващият етап от изграждането на Западно насипище. Проектът за преместването на „крокодила“, както шеговито го наричат работещите в рудник „Асарел“, беше изготвен от „Минпроект“, а изпълнението беше реализирано от фирмите „Елвеко Електромонтажи“, „Асарел Ремонт“, САТ-София и ДЗЗД „Балканремонт 2013“.

„В началото на 2022 г. бяха изпълнени третият и четвъртият етап от изграждането на хоризонт 1000 на Западно насипище, а следващият етап от строителството е хоризонт 1050“, разказва инж. Иван Чолаков, директор „Производствени дейности“ в „Асарел-Медет“АД. „За целта още от миналата година започнахме подготвителни мероприятия, които включваха извозване на общо 6 милиона кубика скална маса, като беше изграден пионерен насип за разполагане на насипообразувателя и забойния транспортьор на кота 1050. Освен това беше подготвен маршрутен път за изкачване на насипообразувателя и претоварната количка до кота 1050. По проект този маршрутен път трябваше да бъде със 7% наклон, за да може да се преодолее денивелацията от 50 метра. Съгласувано с проектантите от „Минпроект“ го коригирахме на 6%, което беше по-добрият вариант заради безопасността на работата и техническите параметри на машината“, обясни инж. Чолаков.

„Това беше голямо предизвикателство за нас, защото тази машина никога не е преодолявала такова голямо разстояние и толкова голям наклон. Всички се опасявахме, че ще има проблеми с техниката, защото тази огромна конструкция трябваше да измине разстояние от общо 1800 метра. Близо двата километра бяха преодолени на два етапа. Първия ден трябваше да направим подготовката за придвижване на претоварната количка до кота 1000, където е началото на маршрутния път. На 15 август, в рамките само на един ден, насипообразувателят се качи на кота 1050 м. Това стана възможно благодарение на добрата съвместна работа на технологичните и ремонтни екипи на рудника, за което ги поздравявам и им благодаря“, каза инж. Иван Чолаков.

Предстои изграждане на транспортьор № 5, който е частично построен, но занапред ще бъде удължаван. Предвидено е изграждане и на транспортьор № 4, което ще обезпечи добива на откривка от рудник Асарел. „Този проект беше нещо ново за нас и беше истинско предизвикателство да го изпълним“, обобщи инж. Чолаков.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Инж. Николай Пелтеков – генерален директор на „Асарел-Медет“АД

Благодаря за добрата организация и неуморната екипна работа на всички колеги, които работиха по този сложен проект. Хората показаха, че могат да направят чудеса!

Инж. Илия Добрев- директор „Ремонтни дейности“ в „Асарел-Медет“АД

Благодаря на колегите от дирекция „Ремонтни дейности“, които свършиха голям обем работа не само по преместването на транспортьора до кота 1050, а и по ремонта на трошачния комплекс. Предизвикателството беше голямо, но те се справиха, за което ги поздравявам и им благодаря за професионализма и всеотдайността.

Инж. Здравка Кърпаров – ръководител на отдел „Строителство“ в „Асарел-Медет“АД

Изпълнението на този проект беше наистина предизвикателство за екипа на отдел „Строителство“. Благодаря на колегите за усилията и енергията, с която работиха и продължават да работят по него. 

ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ

ЦПТ-2 е една от най-мащабните инвестиции на „Асарел-Медет“АД в историята на дружеството – над 100 милиона лева. Пусната е в действие през месец март 2011 година и до момента е спестила 2 307 692 курса на автосамосвалите „БелАЗ“, които оперират в рудник „Асарел“. Разчетите показват, че след пускането в експлоатация на втората Циклично-поточната технологична линия себестойността на извозената откривка е спаднала с 40 процента. С толкова са намалели и вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили. Заедно с екологичния ефект се постига и икономически резултат заради значителното намаление на обема на произведените тонкилометри и редуциране на разходите за строителство и поддръжка на рудничните пътища.

ЮБИЛЕЙ

В края на месец януари 2022 година Циклично-поточната технологична линия за транспорт на откривка отчете „скромен“ юбилей. Точно в 7 часа сутринта, на 25 януари, ЦПТ-2 регистрира 300 милиона тона откривка, извозени до Западно насипище за единадесет години експлоатация.