Национална стратегия за развитие на минната индустрия

 

Закони

Закон за подземните богатства

Закон за устройство на територията

Закон за опазване на околната среда

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Закон за биологичното разнообразие

 

Наредби

Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите терени и условията и редът за тяхното съгласуване

Наредба за националния геоложки фонд

Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци

Наредба за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето на работещите в мините

 

Отраслови споразумения

Отраслов колективен трудов договор 2021

Отраслов колективен трудов договор 2019

Отраслов колективен трудов договор 2017

Споразумение за нивата на минималните осигурителни доходи за минно-добивната промишленост 2016 г.

Отраслов колективен трудов договор 2015

Отраслов колективен трудов договор 2013

Отраслов колективен трудов договор 2011

 

Други документи

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна и отражението му върху двустранната търговия

Ръководство на ЕК за съответствие на дейностите в минната индустрия за неенергийни цели с изискванията на Натура 2000