Органите за управление и контрол на Българската минно-геоложка камара са:

  • Общо събрание
  • Управителен съвет
  • Председател
  • Контролен съвет
  • Изпълнителен директор

 

Помощни органи са:

Разширен Управителен съвет, постоянни и временни комисии, създадени по решение на Управителния съвет и работещи по правила, приети от УС.

 

Дейността на сдружението може да се подпомага от Изпълнително бюро, чийто състав и компетентност се определят от Общото събрание.

Сдружението се представлява от управителния си орган чрез Председателя на УС и/или чрез Изпълнителния си директор.

Общото събрание е върховният орган на Българската минно-геоложка камара и се състои от всички членове на Сдружението.

Общото събрание:

1. Приема и изменя Устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава Председател на Управителния съвет и на Сдружението;

4. Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролен съвети;

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8. Приема основните насоки за дейността на Сдружението, определя стратегията и перспективните програми за дейността на Сдружението в бранша;

9. Приема годишния бюджет и отчет за финансовата дейност на Сдружението;

10. Взема решения относно дължимостта и размерите на встъпителния и на годишния членски внос, както и сроковете за тяхното внасяне, утвърдени съгласно утвърдена с решение на Общото събрание методика;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. Отменя решения на другите органи на дружеството, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Българската минно-геоложка камара;

13. Взема решения за приемане на почетни членове на сдружението;

14. Взема други решения, предвидени в Устава.

 

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението.

Заседанията на Общото събрание са общи и извънредни.

проф. д.т.н. инж. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

проф. дтн инж. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ – Председател на УС

“Минстрой Холдинг” АД
Телефон: (02) 963 55 55
Факс: (02) 962 42 50
E-mail: office@minstroy.com

проф. др. ЛЮБЕН ТОТЕВ.jpg

проф. д-р инж. ЛЮБЕН ТОТЕВ – представител на подотрасъл “Логистични дейности”

МГУ “Св. Иван Рилски”
Телефон: (02) 80 60 201
Факс: (02) 868 72 24
E-mail: rector@mgu.bg

д-р инж. ИЛИЯ ГЪРКОВ

проф. д-р инж. ИЛИЯ ГЪРКОВ

“Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД
Телефон: (0728) 68 302
Факс: (0728) 68 295
E-mail: Maria.Doganova@Dundeeprecious.com

инж. Драгомир Драганов

“Елаците Мед” АД – представител на подотрасъл “Рудодобив”
Телефон: (02) 923 77 12
E-mail: d.draganov@ellatzite-med.com

проф. д-р инж. ИВАЙЛО КОПРЕВ

МГУ “Св. Иван Рилски” – представител на подотрасъл “Логистични дейности”
Телефон: (02) 80 60 201
Факс: (02) 868 72 24
E-mail: rector@mgu.bg

Инж. ДЕЛЧО НИКОЛОВ

инж. ДЕЛЧО НИКОЛОВ

“Асарел-Медет” АД – представител за подотрасъл “Рудодобив”
Телефон: (0357) 60 402
Факс: (0357) 60 250
E-mail: pbox@asarel.com

инж. Илза Чинкова

“Мини Марица-Изток” ЕАД – представител на подотрасъл “Въгледобив”
Телефон: (0417) 8 23 54
Факс: (0417) 8 26 05
E-mail: mmi-ead@marica-iztok.com 

 

 “Каолин” ЕАД
Телефон: (084) 612 500
E-mail: office@kaolin.bg  

 

 

ЕМИЛ БРАЙЧЕВ

“Огняново-К” АД – представител на подотрасъл “Добив на инертни и строителни материали”
Телефон: (02) 989 65 78
Факс: (02) 980 20 87
E-mail: ffice@ognyanovo-k.com  

ИРИНА КОЛЕВА

ИРИНА КОЛЕВА

Българска асоциация на производителите на инертни материали
Телефон: (088) 8506 507
Факс: няма информация
E-mail: office@bapim.org

ИРИНА БАТУРОВА

ИРИНА БАТУРОВА

“Марин Батуров” ЕООД – представител на подотрасъл “Скалнооблицовъчни материали”
Телефон: (0361) 6 22 44
Факс: няма информация
E-mail: baturov@baturov.com

ЛЮБА КОЖУХАРОВА

ЛЮБА КОЖУХАРОВА

“Ватия” АД – представител на подотрасъл “Индустриални минерали”
Телефон: (02) 854 81 13
Факс: (02) 854 81 17
E-mail: office@vatia.bg

инж. Боряна Манолова

Боряна Манолова

“Сименс” ЕООД
Телефон: (02) 811 56 24
Факс: няма информация
E-mail: officesiemens.bg@siemens.com

НИКОЛА-ВАРДЕВ

д-р НИКОЛА ВАРДЕВ

“БН – Консулт инженеринг” ООД – представител на подотрасъл “Геология”
Телефон: (02) 491 3230
E-mail: rbg.sofia@gmail.com

доц. д-р инж. ИВАН МИТЕВ

доц. д-р инж. ИВАН МИТЕВ

Българска минно-геоложка камара
Телефон: 02 99 50 424
Факс: 02/ 902 46 37
E-mail: director@bmgk-bg.org

Димитър-Илчев

инж. Димитър Илчев

„Евромаркет Кънстракшън” ЕАД
Телефон: (02) 97 67 100
Факс: (02) 97 67 101
E-mail: construction@euromarket.bg

проф. д.т.н. инж. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

проф. дтн инж. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ – Председател на УС

“Минстрой Холдинг” АД
Телефон: (02) 963 55 55
Факс: (02) 962 42 50
E-mail: office@minstroy.com

д-р РОЗАЛИНА КОЗЛЕВА

д-р РОЗАЛИНА КОЗЛЕВА – Председател

“Инфрапроект консулт” ООД
Телефон: (02) 983 6188
Факс: (02) 983 6192
E-mail: rozalina@infrapro.com

 

инж. ДАНЧО ТОДОРОВ

инж. ДАНЧО ТОДОРОВ

“Нипроруда” АД
Телефон: (02) 828 54 34
Факс: (02) 920 18 57
E-mail: pbox@niproruda.com

 

Иван-Кожухаров

Иван Кожухаров

“Евротест Контрол” ЕАД
Телефон: (02) 447 03 60, 447 03 45
Факс: (02) 870 05 83, 872 05 96
E-mail: i.kozhuharov@eurotest-control.bg

Изпълнителен директор

д-р инж. ИВАН МИТЕВ

доц. д-р инж. ИВАН МИТЕВ

Българска минно-геоложка камара
Телефон: 02 99 50 424
Факс: 02/ 902 46 37
E-mail: director@bmgk-bg.org

Координатор проекти

Няма добавено изображение

ИВА ОГНЯНОВА

Българска минно-геоложка камара
Телефон: 02/ 99 50 307
Факс: 02/ 902 46 37
E-mail: iva.ognyanova@bmgk-bg.org

Административен секретар

Няма добавено изображение

ДЕНИЦА ЦВЕТКОВА

Българска минно-геоложка камара
Телефон: 02/ 99 50 307
Факс: 02/ 902 46 37
E-mail: office@bmgk-bg.org